Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025

L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis d'educació primària o educació secundària al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció.

L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·licitud).

Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual.

Codi SIA

3054803

Persones destinatàries

Alumnes de 6è d'educació infantil, 6è d'educació primària, de centres incomplets d'infantil i primària que necessiten continuar els seus estudis en un altre centre per falta d'oferta en el centre on estan actualment matriculats, sempre que aquest centre tengui designat el centre o centres adscrits, mitjançant resolució.

Termini per a resoldre i notificar

Dia 22 de maig de 2024, amb la publicació de les llistes definitives

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

Tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit Autenticat

Requisits

a) Estar matriculat en un centre sostingut totalment o parcialment amb fons públics

b) Que el centre on s'està matriculat tingui oferta nul·la o insuficient pel curs al que s'ha de matricular l'alumne o alumna.

c) Que estigui regulada a la resolució l'adscripció dels centres afectats (origen i destí).

d) Tenir certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente

Documentació a presentar

La documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5 i 6 de la resolució) que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Termini màxim

Del 22 al 24 d'abril de 2024

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

X

Sol·licitud d'adscripció d'EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025. Tràmit anònim

Requisits

a) Estar matriculat en un centre sostingut totalment o parcialment amb fons públics

b) Que el centre on s'està matriculat tingui oferta nul·la o insuficient pel curs al que s'ha de matricular l'alumne o alumna.

c) Que estigui regulada a la resolució l'adscripció dels centres afectats (origen i destí).

Documentació a presentar

Justificant de la sol·licitud.

Identificació dels progenitors i/o tutors legals. En el cas que no acudeixin tots els progenitors i/o tutors legals, la persona que pugui acudir al centre, ha d'aportar autorització signada del tutor absent o la documentació a què fa referència la no necessitat del vistiplau de l'altre progenitor o tutor.

La documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5 i 6 de la resolució) que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Termini màxim

Del 22 al 24 d'abril de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació i Gestió Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una obligació legal

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar