Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa de Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F014700D0-1)

Convocatòria per a la selecció d'un lloc de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos auxiliar, a l'illa de Formentera, mitjançant oferta genèrica del SOIB (F014700D0-1)

El termini d'inscripció a l'oferta del portal del SOIB i de la sol·licitud d'instàncies a l'EBAP és de 5 dies hàbils amb les especificacions següents:

. plaça amb codi lloc (F014700D0-1) amb les següents funcions:

- Donar suport en la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes i en la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials i expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències, etc.

- Tenir cura de l'arxivament i la classificació de la documentació del centre, del despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació,

tramesa, compulsa, franqueig, escaneig, etc.) i, si n'és el cas, de la correspondència electrònica.

- Transcriure documents i elaborar i transcriure llistats i relacions.

- Fer l'atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre.

- Rebre i comunicar els avisos, els encàrrecs interns i les incidències del personal (baixes, permisos, etc.).

- Fer el control de documents comptables simples.

- Encarregar-se de l'exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats, etc.).

- Dur a terme funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors que, segons les necessitats i característiques del centre, el director o directora pugui determinar

Codi SIA

3055636

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per a la resolució del concurs és de tres mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

1 Per poder participar en aquesta selecció, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, dels quals n'hauran d'estar en possessió durant tot el procés selectiu:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB..

e) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la credencial d'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

La titulació exigida per a l'accés al cos auxiliar és qualsevol de les següents:

-Titulació oficial de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent.

f) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos auxiliar és el corresponent al certificat de nivell B2.

Els certificats han de ser els expedits per l'EBAP, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

Documentació a presentar

En el cas que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa a què l'EBAP pugui comprovar d'ofici, o be quan els requisits i/o mèrits al·legats no constin inscrits en el Registre de Personal de la direcció general de Funció Pública, l'aspirant haurà d'acreditar-los de la següent manera:

A aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar:

a) Una còpia del Document Nacional d'Identitat en vigor o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) Còpia del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol·licitat (anvers i revers)

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la credencial d'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria. Aquest requisit no serà d'aplicació a les persones aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

c) Còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit.

d) Originals o còpies de la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que es valorin, d'acord amb el barem.

Termini màxim

5 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625 - Fax: 971176319

(ebap@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Les dades seran tractades per tal de dur a terme el procés selectiu per a laccés a la convocatòria de la borsa extraordinària per lAdministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

— Conselleria competent en matèria de funció pública — Butlletí Oficial de les Illes Balears — Altres participants en el procediment selectiu — Administració de justícia

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar