Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

2081 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de desplaçament per a l'alumnat universitari empadronat a l'illa de Mallorca que cursa estudis universitaris a la UE-27 durant el curs acadèmic 2023-2024 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/03/2024 Fins al 10/07/2024. Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Autoritzacions per a crema de material vegetal a terrenys forestals i àrees contigües a terreny forestal Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

  Tràmit : Sol·licitud d'autorització Des del 29/09/2017 Obert

 • Reclamacions, Denúncies i Queixes Reclamacions economicoadministratives Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears

  Tràmit : Presentació Des del 26/09/2018 Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 18/04/2023 Obert Tràmit : Desistiment o renúncia de la reclamació econòmica administrativa Des del 18/04/2023 Obert

 • Altres Expedició de certificats de dades registrals d'entitats esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears Servei d'Administració Esportiva

  Tràmit : Sol·licitud de certificat Des del 01/02/2023 Obert

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Consulta preliminar prèvia a una licitació L'organ competent per materia

  Tràmit : Presentació de proposicions Des del 11/10/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts per al foment de la certificació de benestar animal a les explotacions bovines, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol.licitud d'ajuda Des del 25/02/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria procés d'estabilització concurs mèrits cos administratiu, Mallorca Servei de Selecció

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 19/09/2022 Fins al 17/10/2022. Tancat Tràmit : Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions Des del 07/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat Tràmit : Esmenes de les llistes provisionals de mèrits al·legats Des del 30/11/2022 Fins al 12/12/2022. Tancat Tràmit : Acreditació dels mèrits al·legats en la declaració responsable Des del 21/02/2023 Fins al 07/03/2023. Tancat Tràmit : Esmena al requeriment de mèrits amb defectes formals Des del 15/04/2023 Fins al 28/04/2023. Tancat Tràmit : Presentació d'al·legacions a la llista provisional amb les puntuacions obtingudes conclòs el procediment de revisió per part del Tribunal Des del 17/07/2023 Fins al 17/07/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 14/06/2023 Fins al 22/06/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional addicional de valoració de mèrits Des del 11/12/2023 Fins al 19/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment de elecció de llocs de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 11/12/2023 Fins al 19/12/2023. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'acreditació de mèrits per ampliació de l'Annex II Des del 08/01/2024 Fins al 19/01/2024. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de valoració de mèrits de 12 de febrer de 2024 Des del 13/02/2024 Fins al 21/02/2024. Tancat Tràmit : Contestació al requeriment d'elecció del lloc de feina i de la documentació acreditativa de compliments dels requisits Des del 13/02/2024 Fins al 21/02/2024. Tancat

 • Altres Procés d'admissió del segon cicle d'EI, EP, ESO i Ed. Especial 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2024-2025. Tràmit autenticat Des del 20/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2024-2025. Tràmit anònim Des del 20/05/2024 Fins al 28/05/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajuts a la contractació de personal monitor addicional per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de dependència que participin en activitats de temps lliure infantil i juvenil els estius 2022 i 2023 Servei de Joventut

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 15/09/2023 Fins al 09/10/2023. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 15/09/2023 Fins al 10/12/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la proposta de resolució Des del 15/09/2023 Fins al 10/12/2023. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Curs de formació específica per a l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals (segona convocatòria 2023) Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa

  Tràmit : Sol·licitud de participació Des del 11/12/2023 Fins al 22/12/2023. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2024 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  Tràmit : Sol·licitud d'ajuda: Des del 11/04/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud de pagament Des del 30/11/2024 Fins al 31/05/2031. Tancat Tràmit : Millora o modificació voluntària de la sol·licitud Des del 11/04/2024 Fins al 31/05/2024. Tancat Tràmit : Esmena de la sol·licitud Des del 11/04/2024 Fins al 11/04/2031. Obert Tràmit : Presentació de documentació Des del 11/04/2024 Fins al 11/04/2031. Obert Tràmit : Al·legacions en tràmit d'audiència Des del 01/06/2024 Fins al 01/06/2031. Obert Tràmit : Desistiment de la sol·licitud Des del 11/04/2024 Fins al 11/04/2031. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica de l'alumnat universitari que hagi finalitzat estudis oficials de grau o máster universitari durant el curs acadèmic 2022-2023 Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

  Tràmit : Sol·licitud Des del 10/04/2024 Fins al 31/07/2024. Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major temporal determinada per impediments o limitacions en l'activitat normalitzada Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 22/02/2022 Obert Tràmit : Decisió empresarial Des del 22/02/2022 Obert Tràmit : Comunicació al SOIB Des del 04/04/2022 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per força major temporal Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 14/07/2021 Obert Tràmit : Decisió empresarial Des del 14/07/2021 Obert Tràmit : Comunicació al SOIB Des del 04/04/2022 Obert

 • Comunicacions, informes i declaracions responsables Expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) contemplats en el Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació Direcció General de Treball i Salut Laboral

  Tràmit : Sol·licitud Des del 24/02/2022 Obert Tràmit : Comunicació finalització del període de consultes Des del 24/02/2022 Obert Tràmit : Comunicació al SOIB Des del 04/04/2022 Obert

 • Altres Procés d'admissió de Batxillerat 2024-2025 Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

  Tràmit : Sol·licitud admissió Batxillerat 2024-2025. Tràmit autenticat. Des del 20/06/2024 Fins al 26/06/2024. Tancat Tràmit : Sol·licitud admissió Batxillerat 2024-2025. Tràmit anònim Des del 20/06/2024 Fins al 26/06/2024. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria pública de subvencions per a actuacions del programa de rehabilitació energètica en edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE5000) Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

  Tràmit : Sol·licitud de la subvenció Des del 27/12/2021 Fins al 31/07/2024. Obert Tràmit : Presentació documentació complementària i subsanació d'anomalies Des del 30/11/2021 Obert Tràmit : Justificació de la subvenció Des del 25/03/2024 Obert Tràmit : Consulta estat administratiu de l'expedient Des del 25/03/2024 Obert

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs extraordinari de Conductor/conductora de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2890859) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 22/02/2023 Fins al 28/02/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 17/03/2023 Fins al 30/03/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 04/12/2023 Fins al 11/12/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Elecció de places Des del 12/02/2024 Fins al 23/02/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiu de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891493) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 30/03/2023 Fins al 05/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 05/07/2023 Fins al 11/07/2023. Tancat Tràmit : Llista definitiva - Presentació de mèrits Des del 14/07/2023 Fins al 27/07/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 13/02/2024 Fins al 16/02/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 16/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Procés d'estabilització concurs oposició de FEA de microbiologia i parasitologia de l'Ib-Salut Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari

  Tràmit : Presentació de sol·licitud (2891543) Des del 21/12/2022 Fins al 23/01/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos Des del 12/04/2023 Fins al 18/04/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de qualificacions Des del 26/06/2023 Fins al 30/06/2023. Tancat Tràmit : Presentació de mèrits Des del 19/09/2023 Fins al 02/10/2023. Tancat Tràmit : Al·legacions a la llista provisional de mèrits Des del 09/03/2024 Fins al 14/03/2024. Tancat Tràmit : Llista definitiva de mèrits. Presentació de documentació Des del 16/04/2024 Fins al 29/04/2024. Tancat