Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2024

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat de gènere i la justícia social en l'àmbit de la comunitat balear.

Codi SIA

3034502

Persones destinatàries

Entitats jurídiques privades sense ànim de lucre radicades a les Illes Balears que duguin a terme activitats en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat, d'acord amb els estatuts corresponents, i que estiguin inscrites en el Registre d'ONGD de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 43 del Decret 15/2018.

Termini per a resoldre i notificar

Les resolucions dictades en aquest procediment, tant de concessió com de denegació, han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió la quantia de la subvenció concedida. D'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, s'han de publicar en el web http://dgcooper.caib.es, en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de finalització de presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Punts 5 i 6 de la convocatòria:

5. Requisits de les ONGD beneficiàries

5.1. Les ONGD beneficiàries han de complir els requisits següents:

a) Estar inscrites en el Registre d'ONGD de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 43 del Decret 15/2018.

b) La constitució legal de l'entitat i la seva presència efectiva a les Illes Balears s'han d'haver produït, com a mínim, dos anys abans de la publicació de la convocatòria.

c) Disposar de l'organització i de la capacitat suficients i necessàries a les Illes Balears per garantir que es compleixi l'activitat objecte de subvenció.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Haver justificat suficientment les subvencions o ajudes rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears, si n'és el cas.

f) No incórrer en cap de les prohibicions que estableixen l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions i l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

g) No estar sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador.

h) No haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

5.2. També podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les agrupacions sense personalitat jurídica de dues o més ONGD, en els termes i condicions que estableix l'article 9.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

En el cas de presentar un projecte, l'entitat haurà de triar si el presenta de forma individual o en agrupació d'ONGD.

6. Requisits dels projectes

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han de complir els requisits següents:

a) El projecte ha de respondre a la finalitat objecte de la convocatòria i s'ha d'emmarcar en els principis de l'educació per a la transformació social. En cap cas, no es valoraran els projectes que no s'adaptin a l'objecte de la convocatòria.

b) La durada màxima dels projectes que es presentin és de dotze mesos (12) comptadors des de la data d'inici. Es considera que els projectes subvencionats han finalitzat una vegada transcorregut el termini d'execució previst, comptador des de la data d'inici del projecte.

Documentació a presentar

S'han d'adjuntar a la sol·licitud els següents documents d'acord amb el model normalitzat:

- El formulari del projecte

- La matriu de planificació

- El pressupost

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (fins el 30/04/2024).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Aportació de documentació obligatòria per complementar la sol·licitud

Requisits

Haver presentat una sol·licitud

Documentació a presentar

a) Les declaracions responsables següents, d'acord amb els models normalitzats disponibles en aquest tràmit:

— De complir les obligacions que estableixen per a les entitats beneficiàries l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 21 del Decret15/2018 i aquesta convocatòria.

— De no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajut, d'acord amb la normativa aplicable, i de no haver estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— De disposar de l'organització, l'estructura tècnica i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de subvenció en el moment en què es publica la convocatòria.

— De totes les ajudes i subvencions sol·licitades a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que s'hagin concedit a l'entitat.

b) Un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en què consti que està al corrent en el pagament de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat, en el cas que l'entitat sol·licitant denegui expressament en la sol·licitud l'autorització perquè es comprovi d'ofici.

c) En el cas de fundacions, un document acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions comptables amb el protectorat en el moment de presentar la sol·licitud.

d) Una declaració responsable relativa a la veracitat de les dades bancàries (n'ha de tenir la titularitat l'entitat sol·licitant), d'acord amb el model normalitzat disponible en aquest tràmit. En el cas que els comptes ja estiguin d'alta a la Comunitat Autònoma, n'hi ha prou d'especificar en quin s'ha de fer el pagament.

e) En el cas dues o més ONGD que s'agrupin per realitzar conjuntament un projecte, a més han d'adjuntar l'acord de col·laboració, mitjançant el model normalitzat disponible en aquest tràmit.

S'ha de presentar el certificat que acrediti que les persones que treballen, professionalment o voluntàriament, o que fan activitats en contacte habitual amb menors no consten en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'acord amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, i la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de voluntariat. Aquest certificat es pot presentar juntament amb la sol·licitud o, com a màxim, quinze dies abans de començar les activitats.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Documentació addicional a la sol·licitud

Requisits

Haver presentat una sol·licitud

Documentació a presentar

Documentació addicional que es poden presentar:

- Estratègia d'Educació per a la Transformació Social

- Pla d'Igualtat

- Estratègia de gènere

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Tràmit d'audiència i al·legacions a la proposta de resolució provisional

Requisits

Estar inclòs en la proposta de resolució provisional

Documentació a presentar

Termini màxim

Deu dies hàbils comptadors des de la publicació de la proposta de resolució provisional

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Reformulació del projecte

Requisits

La reformulació s'ha de presentar segons el model normalitzat que proporciona la Direcció General de Cooperació i Immigració, disponible a la Seu Electrònica.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la proposta de resolució provisional.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Acceptació o renúncia de la subvenció / Desistiment de la sol·licitud

Requisits

Tant el desistiment de la sol·licitud com l'acceptació de la proposta de subvenció o la renúncia de la subvenció s'han de dur a terme de manera expressa mitjançant aquest tràmit específic.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

L'acceptació de la proposta de subvenció s'ha de fer dins els deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Aportació de documentació i/o comunicacions

Requisits

Haver presentat una sol·licitud

Documentació a presentar

Termini màxim

Sense termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Sol·licitud de modificacions del projecte i/o terminis

Requisits

Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament després d'aparèixer les circumstàncies que les justifiquin i han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

Documentació a presentar

Sol·licitud de modificacions del projecte segons model normalitzat

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

sense termini

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Informes de seguiment

Requisits

Lliurar un informe tècnic de seguiment de l'execució del projecte als 6 mesos del començament de l'activitat subvencionada per aquells projectes el termini d'execució dels quals sigui igual o superior a 12 mesos.

Documentació a presentar

Els informes de seguiment s'han de presentar d'acord amb el model disponible en aquest tràmit

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Als 6 mesos del començament de l'activitat subvencionada

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

X

Justificació del projecte

Requisits

L'entitat beneficiària ha de justificar tot el projecte aprovat en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la data d'acabament de l'execució, mitjançant la modalitat de compte justificatiu, d'acord amb els models normalitzats proporcionats per la Direcció General de Cooperació i Immigració i disponibles en el web http://dgcooper.caib.es i que s'adjunta a aquest tràmit.

Documentació a presentar

La memòria justificativa final que s'ha de presentar ha de contenir la documentació següent:

· Un informe tècnic complet i detallat del projecte executat en conjunt d'acord amb el model de la Direcció General de Cooperació i Immigració, disponible al web http://dgcooper.caib.es.

· Un informe gràfic de l'execució del projecte.

· Una justificació econòmica, en els termes indicats en el punt 19 de la convocatòria.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Tres mesos comptadors des de la data d'acabament de l'execució del proyecte.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Cooperació i Immigració

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Cooperació

Tel.: 971177200

(jfortuny@dgcooperacio.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Cooperació i Immigració

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar