Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a projectes d'assessorament a treballadors i empreses, en l'elaboració dels estudis de càrregues de treball i de procediments de bones pràctiques per al sector de l'hostaleria

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'assessorament a treballadors i empreses, en l'elaboració dels estudis de càrregues de treball i en l'elaboració de procediments de bones pràctiques per al sector de l'hostaleria.

Codi SIA

3054458

Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que s'estipulen en aquesta convocatòria les entitats signatàries del vigent Conveni col·lectiu del sector de l'hostaleria de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

De conformitat amb l'art. 7.3 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació, el termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de la subvenció és de sis mesos des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds. Aquesta resolució s'ha de notificar individualment a cada entitat interessada.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiàries de les subvencions que s'estipulen en aquesta convocatòria les entitats signatàries del vigent Conveni col·lectiu del sector de l'hostaleria de les Illes Balears.

No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats subjectes a alguna de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost), la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (BOIB núm. 069 de 2 de juny), i la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Documentació a presentar

1. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Si les entitats sol·licitants actuen mitjançant un representant legal han d'acreditar aquesta representació amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

b) Declaració expressa de no haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat a cap administració pública o ens privat o públic (tant nacional com estranger) ni haver-ne rebut cap o, en cas contrari, aportar una llista de les entitats a què s'ha sol·licitat una subvenció per a la mateixa finalitat o de les quals se n'hagi obtengut alguna, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida (annex 3).

c) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant de no tenir causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció, segons la legislació vigent, així com d'acomplir les obligacions establertes a l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 9 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació (annex 4).

d) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies indicades en l'article 10.1 i 2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (annex 5).

e) Declaració responsable de l'existència de compte bancari, l'entitat titular del qual ha de ser la beneficiària de la subvenció, mitjançant el model oficial aprovat per l'Administració, disponible en l'enllaç indicat en el punt 8.2.

f) Memòria tècnica i econòmica, signada pel representant legal de l'entitat sol·licitant, on estructuradament s'expliqui amb el grau de detall necessari el projecte que justifica la sol·licitud de la subvenció, amb indicació dels antecedents i els objectius adients. Aquest document haurà de fer expressa referència, a la distribució territorial i temporal de les actuacions projectades amb motiu de l'execució del projecte corresponent, així com els criteris objectius utilitzats per determinar el seu l'abast, a més de tots aquells elements que les entitats sol·licitants entenguin d'interès per a la valoració del projecte de conformitat amb les bases aplicables. En tot cas, és obligatòria la participació de personal tècnic titulat en les especialitats i disciplines descrites en el reglament dels serveis de prevenció que corresponguin. Des del punt de vista econòmic, s'inclouran a la memòria a presentar els criteris d'imputació de les despeses, el cost d'execució i la previsió d'ingressos, desglossat de conformitat amb el punt 3.2 de la convocatòria, amb indicació dels mitjans humans i materials necessaris per executar el projecte en qüestió. Als efectes de determinar el cost del projecte, cal tenir present el previst en l'apartat 15 (pagament).

2. De conformitat amb l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i de l'article 9.1 de la Llei 39/2015, per a la concessió d'ajuts, cal acreditar en l'expedient determinats punts mitjançant la documentació que s'ha d'adjuntar. En virtut de l'article 28.2 de la Llei 39/2015, l'òrgan competent per resoldre ha de recaptar els documents indicats o consultar les bases de dades corresponents, segons escaigui, llevat que la persona o entitat interessada expressament no doni el seu consentiment per a la consulta, cosa que pot fer, si marca la casella corresponent en la sol·licitud.

En cas d'oposició, la persona interessada ha de presentar, juntament amb la sol·licitud indicada, la documentació acreditativa corresponent:

a) NIF de l'entitat sol·licitant.

b) DNI de la persona que signa la sol·licitud com a representant legal de l'entitat sol·licitant.

c) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditatiu d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb aquest organisme.

d) Certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.

e) Certificat acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda autonòmica.

De conformitat amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015, les persones interessades són les responsables de la veracitat dels documents que presentin, amb les conseqüències que d'això se'n deriven.

3. De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 39/2015, si les persones sol·licitants han aportat anteriorment els documents indicats a continuació a un procediment administratiu tramitat per aquest centre gestor, poden indicar el procediment de tal forma que l'òrgan competent hagi d'incorporar còpia testimoniada dels documents en qüestió, llevat que l'entitat interessada s'oposi expressament o invoqui una llei especial que determini la necessitat de consentiment exprés. En aquest cas o, si no s'assenyala el procediment on figuren els documents que s'hi han incorporat, l'entitat sol·licitant ha de presentar aquests documents:

a) Document constitutiu de l'entitat i estatuts socials inscrits adequadament en el registre corresponent, així com acreditació de la representació de la persona signant de la sol·licitud, si n'és el cas.

b) Títol acadèmic que acredita la formació en prevenció de riscs laborals de les persones que executin o coordinin el projecte presentat.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(subvencions@ibassal.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar