Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre Electrònic General

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que cada administració disposarà d’un Registre Electrònic General, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests.

CANALS DE PRESENTACIÓ

Els principals canals disponibles per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

TELEMÀTIC

  • A la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on podeu accedir mitjançant aquest enllaç i realitzar la recerca del procediment per matèria, tipus de procediment o unitat administrativa, marcant l’opció de “amb tràmits telemàtics”.
    Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d’identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l’apartat d’«Identificació i signatura electrònica de la Seu Electrònica».
  • En el cas que no hi hagi cap procediment específic sobre la matèria que es cerca publicat a la Seu Electrònica per presentar una sol•licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans i organismes de  l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre qualsevol assumpte, podeu fer-la telemàticament mitjançant aquestes el tràmit d’instància genèrica  per al qual necessiteu disposar d'un certificat electrònic, DNIe o estar donat d'alta a Cl@ve permanente.

PRESENCIAL (només per a persones físiques)

PER CORREU POSTAL (només per a persones físiques)

  • En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

 

Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

 

Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

·         En el cas que no hi hagi cap procediment específic publicat a la Seu Electrònica per presentar una sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans i organismes de  l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre qualsevol assumpte, podeu fer-la telemàticament mitjançant aquest tràmit d’instància genèrica: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4213695

Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI-e i, properament, estant donat d’alta a cl@ve permanente.