Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Identificació i signatura electrònica a la Seu Electrònica

El Govern de les Illes Balears, en la seva relació amb els ciutadans i les empreses, utilitza sistemes d’identificació i signatura electrònica prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

CIUTADANS O EMPRESES

Identificació

Els ciutadans o les empreses poden identificar-se electrònicament davant les administracions públiques a través de qualsevol sistema que disposi d’un registre previ per garantir la identitat.

A la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears, els ciutadans o les empreses poden identificar-se mitjançant els sistemes següents:

  • Cl@ve: És un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, l'autenticació i la signatura electrònica. Aquest sistema està proporcionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i permet identificar-se mitjançant Cl@ve Móvil, un certificat electrònic (inclòs el DNI electrònic), el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent. (Per poder emprar qualsevol d’aquests dos darrers sistemes, és necessari registrar-se a Registre a Cl@ve. En aquest sentit, el registre presencial a Cl@ve es pot dur a terme, a més dels llocs indicats a Registre a Cl@ve, a la Xarxa d'Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que podeu consultar a la web d'atenció a la ciutadania.)

    Podeu trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d'identificació a la pàgina de Cl@ve.

    Per poder usar Cl@ve amb un certificat electrònic reconegut, és necessari que el certificat sigui d'una persona física, d'un representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, o d'un empleat públic inclòs en la Llista de prestadors de serveis de certificació (TSL) del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  • Seycon: És un sistema d'identificació i autenticació d’usuaris. Aquest sistema corporatiu de gestió d’usuaris del Govern de les Illes Balears es manté de manera transitòria i puntual per a certs usuaris i tràmits o procediments.

Signatura electrònica

Els ciutadans o les empreses poden signar mitjançant qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i la inalterabilitat del document.

El Govern de les Illes Balears implementa per a la signatura electrònica dels seus tràmits o procediments les següents aplicacions de signatura:

Els certificats electrònics admesos per a la signatura electrònica són els emesos per qualsevol prestador de serveis de certificació inclòs en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.

Validació de certificats i signatures

Qualsevol ciutadà o empresa pot validar els seus certificats o documents signats electrònicament emprant l’eina de validació que el Govern posa a la seva disposició des de la web  VALIDe.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Identificació

Tota administració pública ha d’identificar la seva seu electrònica emprant un certificat digital de seu electrònica, que serveix per identificar el portal web i establir comunicacions segures, de tal manera que es garanteix la privacitat i la integritat de la informació que s'ofereix, i s'exclou la possibilitat d’una intrusió malintencionada de tercers.

El Govern de les Illes Balears, com a administració pública, identifica el seu portal d’Internet de la Seu Electrònica (www.caib.es) emprant un certificat digital de seu electrònica de l’Autoritat de Certificació AC Camerfirma, SA.

Qualsevol ciutadà pot comprovar la validesa d’aquest certificat emprant l’eina VALIDe, des de l’opció «Validar Sede Electrònica», introduint l’adreça URL www.caib.es.

A més, les administracions públiques i els seus òrgans administratius poden identificar-se emprant segells electrònics basats en un certificat electrònic reconegut o qualificat, la validesa dels quals també es pot verificar.

Signatura electrònica

L'actuació de les administracions públiques, òrgans, organismes públics o entitats de dret públic es pot desenvolupar dins qualsevol procediment administratiu emprant íntegrament mitjans electrònics amb actuacions administratives automatitzades, en les quals no hi ha intervenció directa de cap empleat públic (com per exemple, per emetre certificats, rebuts de presentació en el registre electrònic, etc.). 

En l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, el Govern de les Illes Balears utilitza, com a sistemes de signatura electrònica, els següents:

  • Segell electrònic de l’organisme competent en la matèria relativa a cada procediment. 
  • Codi segur de verificació (CSV) vinculat a l’Administració pública, que ha de permetre l’accés al document dins l’arxiu electrònic. El CSV és un terme que designa el codi únic que identifica un document electrònic de l’Administració. Aquest codi alfanumèric sol figurar en tots els documents electrònics emesos per mitjans telemàtics i garanteix l'autenticitat i la integritat del document.

Així mateix, l'actuació del personal del Govern de les Illes Balears i dels seus òrgans i entitats de dret públic es realitza mitjançant la signatura electrònica dels titulars dels òrgans i empleats públics, amb certificats electrònics d'empleat públic.

Validació de certificats, signatures i documents administratius emesos de manera automatitzada

Qualsevol ciutadà pot comprovar la validesa dels certificats emprats per a les actuacions administratives automatitzades i la signatura de documents electrònics amb l’eina  VALIDe.

Per verificar un CSV del Govern de les Illes Balears, podeu accedir al «Servei de consulta de CSV CAIB» Consulta CSV-CAIB.

Documents Relacionats