112IllesBalears.png

DRETS I DEURES


DRETS DE L'USUARI

1. Dret a conèixer i utilitzar les prestacions del número de telèfon d'emergències 112.

2. Dret a ser atès de forma eficaç, per personal qualificat i amb els mitjans idonis, segons les vostres necessitats i d'acord amb la informació que ens faciliteu

3. Dret a tenir coneixement de les gestions realitzades per l'incident que ens heu comunicat.

4. Dret a la confidencialitat de la informació de caràcter personal facilitada en compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

5. Dret a realitzar suggeriments, reclamacions i agraïments mitjançant l'adreça que trobareu a l'apartat corresponent en aquesta carta i a rebre resposta per escrit dins els terminis establerts per llei.

 

DEURES DE L'USUARI

1. Deure a fer un ús correcte del telèfon d'emergències 112 d'acord amb les seves funcions.

2. Deure a aportar la informació necessària per a la correcta gestió de la vostra telefonada.

3. Deure a mantenir una actitud respectuosa i correcta amb els professionals que us atenen.

 

RECORDEU: Les telefonades malicioses o falses entorpeixen la gestió de les emergències reals i poden ser objecte de sanció d'acord amb els articles 47.1, 41.3 i 50.2 de la Llei 3/2006  de Gestió d'Emergències de les Illes Balears.