112IllesBalears.png

NORMATIVA

Àmbit europeu:

Decisió del Consell de la Unió Europea de 29 de Juliol de 1991 relativa a la creació d'un número de telèfon d'emergències únic europeu (91/396/CEE)

 

Àmbit nacional:

Real Decret 903/1997, de juny de 1997, per la que es regula l' accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, al servei d'atenció de telefonades  d' urgències a través del número de telèfon 112.

 

Àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 2/1998 d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears, articles del 24 al 27.

Decret 8/2004 en desenvolupament de la Llei 2/1998 d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears, article 9.

Llei de la CAIB 3/ 2006 de Gestió d'Emergències de les Illes Balears.

 

Els drets sobre la gestió de la seguretat de la informació de totes les persones que utilitzen el Servei 112 es troba recollit a:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT I DEL CONSELL EUROPEU de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades.