112IllesBalears.png

NORMATIVA

Àmbit europeu:

Decisió del Consell de la Unió Europea de 29 de Juliol de 1991 relativa a la creació d'un número de telèfon d'emergències únic europeu ( 91/396/CEE)

 

Àmbit nacional:

Real Decret 903/1997, de juny de 1997, per la que es regula l' accés mitjançant xarxes de telecomunicacions, al servei d'atenció de telefonades  d' urgències a través del número de telèfon 112.

 

Àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 2/1998 d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears, articles del 24 al 27.

Decret 8/2004 en desenvolupament de la Llei 2/1998 d'Ordenació d'Emergències de les Illes Balears, article 9.

Llei de la CAIB 3/ 2006 de Gestió d'Emergències de les Illes Balears.

 

Els drets sobre la gestió de la seguretat de la informació de totes les persones que utilitzen el Servei 112 es troba recollit a:

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos