Atenció a la ciutadania

Disposau de tres canals per poder fer consultes generals sobre el funcionament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Via presencial: podeu accedir a l'organigrama del Govern de les Illes Balears en què trobareu les adreces dels diferents òrgans.

Via telefònica

Via telemàtica

D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

— Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

— A les oficines de Correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

— A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

— A les oficines d’assistència en matèria de registres.

— A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

a) A les oficines d’assistència en matèria de registre de l'Administració de la CAIB (només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament). Podeu consultar-les a l'enllaç següent: Oficines d'assistència en matèria de registres

 b) A les oficines d’assistència en matèria de registres de qualsevol altra administració pública com, per exemple, als ajuntaments i consells insulars d’aquesta comunitat autònoma que disposen de registre electrònic interoperable. Aquestes entitats són les que apareixen en la relació següent: entitats locals integrades al SIR.

 c) Oficines de Correus (només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

La presentació d’un document dirigit a la CAIB en un registre de qualsevol altra administració pública és plenament vàlid. No obstant això, si existeix un tràmit específic a l’efecte disponible a la Seu Electrònica de la CAIB s’ha de fer servir.

La data d'entrada en aquests registres tindrà validesa a l'efecte del compliment de terminis pels interessats, si bé els terminis per a la resolució computen des de la data d'entrada en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent per a tramitar el document.

Si un dels subjectes als que fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015 utilitza el registre presencial, l'Administració requerirà l’interessat perquè l’esmeni amb la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què s’hagi fet la sol·licitud de manera electrònica.

Les administracions públiques assistiran en l'ús de mitjans electrònics a les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques que així ho sol·licitin, especialment referent a la identificació i signatura electrònica, presentació de sol·licituds a través del Registre electrònic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i obtenció de còpies autèntiques.

Si teniu algun dubte en aquesta matèria podeu resoldre-la telefònicament a través del 012 o de manera presencial en les oficines d’assistència en matèria de registre.

L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres on la ciutadania pot presentar escrits, sol·licituds, queixes o comunicacions adreçats a qualsevol administració, organisme públic o entitat vinculada o depenent d’aquests.

A la Seu Electrònica trobareu un directori geogràfic que us permetrà identificar la oficina més pròxima al vostre domicili.

El 2 de desembre de 2023 es va publicar en el BOIB número 164 el Decret 89/2023, d’1 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 a l’efecte del còmput administratiu. D’acord amb aquest Decret són dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis administratius que ha de regir durant tot l'any 2024 a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els següents:

 a) Són dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels dissabtes i diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:

 

1 de gener            Cap d’any

6 de gener            Epifania del Senyor

1 de març             Dia de les Illes Balears

28 de març           Dijous sant

29 de març           Divendres sant

1 d'abril                Dilluns de Pasqua

1 de maig             Dia del treballador

15 d'agost            Assumpció de la mare de Déu

12 d'octubre        Festa nacional

1 de novembre   Tots Sants

6 de desembre   Dia de la Constitució

25 de desembre Dia de Nadal 

b) Així mateix, són dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies de les respectives festes locals, que consten en l'annex de la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, d'11 d'octubre de 2023, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2024 en l'àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 140, de 14 d'octubre).

 c) Són dies inhàbils de la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes d’allò que preveu l'article 31.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més dels dissabtes i diumenges, els dotze dies inhàbils prevists en l'apartat a) anterior, en tot l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per contra, als efectes de la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, són hàbils els dies prevists en l'apartat b) anterior.

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

 Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Sí. Per donar-vos d’alta en el sistema Cl@ve podeu dirigir-vos a la Xarxa d'Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que podeu consultar en la web d'atenció a la ciutadania. També podeu acudir al centre de salut telefonant a INFOSALUT CONNECTA (971 220 000).

Tan sols necessitau el DNI, un número de telèfon mòbil i un correu electrònic.

Podeu trobar més informació a la pàgina de Cl@ve.

— La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://seuelectronica.caib.es), en la qual es troben tots els procediments i serveis que es poden iniciar electrònicament.

Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’algun d’aquests mètodes d’identificació:

— Cl@ve mòbil.

— Certificat electrònic (inclòs el DNI electrònic).

— Cl@ve PIN.

— Cl@ve permanent.

— Usuari i contrasenya (per exemple, les dades proporcionades per accedir al GESTIB).

També és possible l’inici d’un tràmit sense autenticació (per als tràmits amb preregistre). Aquesta forma d'accés requereix l'aportació de documentació de forma presencial.

No obstant això, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió:

— Quan a la Seu Electrònica no hi ha el tràmit específic que cercau, heu de fer servir el tràmit d'instància genèrica (clicau aquí).

— Si voleu enviar documentació a altres administracions públiques (com, per exemple, consells insulars, ajuntaments, Administració general de l'Estat, etc.) heu de fer servir el Registre electrònic general (REG) de l'Administració de l'Estat o adreçar-vos directament a la seu electrònica de l'administració destinatària.

No. L'òrgan administratiu competent per a tramitar el procediment comunicarà aquesta circumstància a l'interessat i l'informarà dels requisits exigits per la legislació específica aplicable.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el dia 2 d'octubre de 2016, els dissabtes varen passar a ser considerats dies inhàbils a l’efecte de comput administratius.