La ciutadania valora l'atenció rebuda a les oficines de registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Des de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, amb l'objecte d'analitzar el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb els serveis que ofereixen les oficines d’informació i registre de l’Administració de les Illes Balears, es va confeccionar una enquesta referida a les qüestions següents:

 • L'horari d'atenció de les oficines
 • La senyalització
 • La informació proporcionada pel personal de l'oficina de registre.
 • El tracte rebut
 • El temps d'espera
 • El grau de satisfacció general

El mètode de recollida de la informació ha estat el següent: en el programa REGWEB, en l’apartat "interessats", a les persones de qui es tenia l’adreça electrònica, se’ls ha enviat un correu electrònic en què se'ls demanava que emplenassin l’enquesta de satisfacció. Així mateix, a la web d'atenció a la ciutadania (atenció presencial) s'ha publicat un enllaç perquè els usuaris puguin completar l'enquesta. A més, les oficines de registre han rebut un full informatiu amb un codi QR perquè les mateixes oficines l'exhibeixin en un lloc visible per a tothom.

Finalment s'han obtingut 363 enquestes emplenades, un nombre que, d’acord amb les taules d’Arkin, Colton i Tagliacarne, proporciona un error aproximat del 6%, per la qual cosa és interessant analitzar aquests resultats, ja que són bastant fiables.

Les conclusions principals de l'anàlisi de les dades són les següents:

 1. El 84% de la ciutadania veu normal, adequat o molt adequat l’horari de les oficines d’informació i registre.
 2. El 88% de la ciutadania veu normal, adequada o molt adequada la senyalització de les oficines d’informació i registre.
 3. El 85% de la ciutadania veu bona, molt bona o excel·lent la informació proporcionada pel personal de les oficines d’informació i registre
 4. El 88% de la ciutadania està satisfet amb el tracte rebut.
 5. El 81% de la ciutadania està d'acord amb el temps d’espera en les oficines d’informació i registre de la CAIB.
 6. El 84% de la ciutadania qualifica de bo, molt bo o excel·lent el tracte rebut per les oficines d’informació i registre.