El Govern de les Illes Balears garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes que estableix el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Informació en relació amb el tractament de dades personals

Responsable del tractament: Direcció General de Simplificació Administrativa, Simplificació Administrativa, Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital.

Finalitat del tractament. Gestió de cites per rebre atenció presencial a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adherides a aquesta aplicació.

Legitimació. El compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament mitjançant la Llei 3/2003, de 26 de novembre, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Destinataris de les dades personals: Oficines d’Assistència en Matèria de Registres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adherides a aquesta aplicació.

Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran el temps necessari per poder dur a terme la finalitat del tractament.

Existència de decisions automatitzades. No es realitzarà cap presa de decisions automatitzades basades en la informació que ens proporcionau.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s’escau, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (Seu Electrònica).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.