Per presentar escrits, sol·licituds, comunicacions i documents dirigits a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu acudir:

a) A les oficines d’assistència en matèria de registre de l'Administració de la CAIB (només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament). Podeu consultar-les a l'enllaç següent: Oficines d'assistència en matèria de registres.

b) A les oficines d’assistència en matèria de registres de qualsevol altra administració pública com, per exemple, als ajuntaments i consells insulars d’aquesta comunitat autònoma que disposen de registre electrònic interoperable. Aquestes entitats són les que apareixen en la relació següent: entitats locals integrades al SIR.

c) Oficines de Correus (només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.